Aktuelle ressurser og verktøy

B75941206Det er nesten ubegrenset tilgang til ulike ressurser, som f.eks. bøker, websider, nettkurs osv. innen dette feltet. De som er listet opp under er kun et utvalg.

Webkurs:

Cochrane interactive training:

Systematic reviews – deler er gratis

Coursera:

Introduction to systematic review and meta-analysis (fra Johns Hopkins) – deler er gratis.

Verktøy for screening/ utvelgelse

Rayyan: Gratis screening-verktøy. Rayyan kan fjerne duplikater, hjelpe til med sortering av dokumenter på enten type, metode eller emneord, og de ulike medlemmene av teamet for utvelgelse kan gå inn på hver artikkel og avgi sin «stemme» for inklusjon eller eksklusjon.

I samme kategori av verktøy, men med betalingsløsninger, finner vi blant annet Covidence (som også hjelper deg å vurdere risikoen for bias) og EPPI-reviewer.

Referansehåndtering, oppbevaring av trefflister m.m.

EndNote/ Zotero/Mendeley (mfl.):

Alle referansehåndteringsverktøy kan hjelpe deg å hente inn metadata fra databasene. Du kan laste ned hele sett med referanser fra databasene, og verktøyet kan hjelpe deg med f.eks. duplikatkontroll, sortering og gruppering, samt «Cite while you write»-funksjoner som du kan bruke når du skriver.

Verktøy for analyse

NVivo er et program som kan hjelpe deg med analyse av kvalitative kilder. NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr enkelte kurs i NVivo og nedlasting av programmet. Ta kontakt med ditt lokale fagbibliotek for mer informasjon.

Litteratur:

Aveyard, Helen. (2019). Doing a literature review in health and social care : a practical guide (4. utg.). London: McGraw-Hill/Open University Press.

Bettany-Saltikov, Josette og McSherry, Robert. (2016). How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide (2. utg.). London: Open University Press.

Booth, Andrew, Sutton, Anthea og Papaioannou, Diana. (2016). Systematic approaches to a successful literature review (2nd ed. utg.). Los Angeles, Calif: Sage.

Cochrane (u.å.) Cochrane Training. Tilgjengelig fra: https://training.cochrane.org/ (Hentet: 17.10.18).

Forsberg, C. og Wengström, Y. (2016) Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 4. utg. Stockholm: Natur och kultur.

Foster, M. og Jewell, S. (2017) Assembling the pieces of a systematic review : a guide for librarians. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.

Gusenbauer, M., & Haddaway, N. R. (2020). Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other resources. Research Synthesis Methods, 11(2), 181-217. doi:10.1002/jrsm.1378

Higgins, J. P. T., Green, S. og Cochrane, C. (2009) Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. The Cochrane Collaboration.

Jesson, Jill K., Matheson, Lydia og Lacey, Fiona M. (2011). Doing your literature review: traditional and systematic techniques. London: Sage.

Joanna Briggs Institute (2011) Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual: 2011 edition. The Joanna Briggs Insitute. Tilgjengelig fra: https://wiki.joannabriggs.org/display/MANUAL/Joanna+Briggs+Institute+Reviewer%27s+Manual

Liberati, A., et al. (2009) The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration, PLoS medicine, 6(7), s. e1000100.

Methley, Abigail M, Campbell, Stephen, Chew-Graham, Carolyn, McNally, Rosalind og Cheraghi-Sohi, Sudeh. (2014). PICO, PICOS and SPIDER: a comparison study of specificity and sensitivity in three search tools for qualitative systematic reviews. BMC health services research, 14(1), s. 579.

Oliver, Paul. (2012). Succeeding with your literature review : a handbook for students. Maidenhead: Open University Press/McGraw Hill.

Pati, D. og Lorusso, L. N. (2018) How to Write a Systematic Review of the Literature, HERD: Health Environments Research & Design Journal, 11(1), s. 15-30. doi: 10.1177/1937586717747384.

PhD on track ([2018]) Types of reviews. Tilgjengelig fra: https://www.phdontrack.net/search-and-review/types-of-reviews/ (Hentet: 16.01.18).

PRISMA (u.å.) PRISMA: transparent reporting of systematic reviews and meta-analyses. Tilgjengelig fra: http://www.prisma-statement.org/ (Hentet: 22.10.18).

Polit, Denise F. og Beck, Cheryl Tatano. (2012). Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice (9. utg.). Philadelphia, Pa: Wolters Kluwer Health.