Konseptkart og PICO/SPIDER

Om PICO

PICO er en metode for utvikling av problemstilling/forskningsspørsmål, og benyttes for å dekonstruere temaet og bygge søk. PICO er et akronym som står for:

 • Patient/Problem/Population
 • Intervention
 • Comparison
 • Outcome

Det er ikke nødvendig å ha informasjon i alle rutene, men det er vanlig å ha innhold i P-rubrikken og O-rubrikken, i det minste. Enkelt sagt beskriver man altså hvem eller hva som er kasus og hva man vil oppnå. I mange tilfeller har man også en I-rubrikk, altså hva slags intervensjon man er interessert i.

PICO er en av de mest brukte verktøy for bygging av problemstilling/forskningsspørsmål/hensikt og søk. Kritikere hevder at PICO er snevert fordi det legger vekt på intervensjon og utfall, og dermed ikke er særlig godt egnet for f.eks. kvalitative studier (Cooke, Smith og Booth, 2012). Det finnes likevel noen (Methley et al., 2014) som peker på at PICO er mer egnet til søk og finner noe mer enn andre metoder.

Variasjoner på PICO:

 • PICO+ (som legger til (+) kontekst, pasientverdier og preferanser)
 • PICOT (som legger til Time)
 • PICOS (som legger til Study type)
 • PICOC (som legger til Context)

(Schiavo og Foster, 2017, s. 38-39)

Om SPIDER

SPIDER er et tilsvarende system som PICO, men er mer egnet for kvalitative studier. SPIDER er også et akronym. Det står for:

 • Sample
 • Phenomenon of Interest
 • Design
 • Evaluation
 • Research type

SPIDER legger altså mer vekt på fenomenet enn intervensjonen.

På denne siden finner du mer om PICO og SPIDER.

Andre tilsvarende verktøy

PECODR (Patient/problem/population, Exposure, Comparison, Duration, Results)

PEO (Population, Exposure, Outcome)

Konseptkart

Et konseptkart er en betegnelse på tabellen hvor man beskriver søkebegreper. I konseptkartet bygger du opp emneord og nøkkelord som beskriver temaet ditt. Konseptkartet danner grunnlaget for søket, så det gjelder å legge godt arbeid ned i det.

I eksemplet nedenfor benyttes PICO som utgangspunkt, men dersom jeg har flere intervensjoner eller flere utfall som jeg er interessert i, lager jeg en kolonne for hver. Konseptkartet kan dermed bli PIICO, PICOOO osv.

I eksemplet ønsker jeg å belyse hvordan fysioterapi og ergoterapi kan påvirke smertelindring hos pasienter med Ehlers-Danlos syndrom/ hypermobilitet og smerter i ledd.

Patient/problem/population Patient/problem/population Intervention Outcome
Ehlers-Danlos Syndrome (MeSH, Cinahl) Joint pain (kw) Physical therapy (Cinahl) Pain management (Medline, Cinahl)
Hypermobility (kw) Arthralgia (MeSH, Cinahl) Physical therapy modalities (Medline) Pain alleviation (kw)
 Joint instability (MeSH, Cinahl) Chronic pain (MeSH, Cinahl) Pain reduction (kw)
Pain (MeSH, Cinahl) Pain relief (kw)
Pain control (kw)

Litteratur:

Cooke, A., Smith, D. og Booth, A. (2012) Beyond PICO: the SPIDER tool for qualitative evidence synthesis, Qualitative Health Research, 22(10), s. 1435-1443. doi: 10.1177/1049732312452938.

Methley, A. M., et al. (2014) PICO, PICOS and SPIDER: a comparison study of specificity and sensitivity in three search tools for qualitative systematic reviews, BMC health services research, 14(1), s. 579.

Schiavo, J. H. og Foster, M. J. (2017) Planning the review, part 1: the reference interview, i Foster, M. J. og Jewell, S. T. (red.) Assembling the pieces of a systematic review: a guide for librarians. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, s. 31-48.

Hjem Del 8