Protokollen

preview_COLOURBOX14914341

Et tidlig steg i arbeidet med en systematisk oversiktsartikkel er å utvikle en protokoll hvor du klart definerer hensikten med studien, parametre og søkestrategier du vil benytte deg av gjennom hele prosessen.

Når protokollen er ferdig utviklet kan den registreres. Registreringen er viktig fordi det bidrar til at man unngår duplisering og det bidrar til synliggjøring av prosessene ved at det blir et register av forestående oversiktsartikler (Foster og Jewell, 2017, s. 21).

PROSPERO er et internasjonalt anerkjent register over protokoller der fremtidige systematiske oversikter blir lagret. Cochrane og Campbell har sine egne registre for sine protokoller.

I slike registre vil du kunne finne informasjon om arbeidstittel for prosjektet og et nummer for protokollen, forventet en start- og sluttdato for prosjektet, kontaktinformasjon og organisasjon, finansiering og informasjon om metoder.

Protokollen har tre hovedformål:

 • Minimere risiko for bias. Ved å beskrive metoder i detalj kan du forberede deg selv og forebygge bias.
 • Et praktisk hjelpemiddel som hjelper deg å holde deg til det du sa du skulle gjøre, å ikke forville deg inn på andre stier. Det er også særlig nyttig når du skal jobbe med andre. Når alle har tilgang til og eierskap til protokollen vil det være enklere å holde seg til saken. I tillegg er det et svært nyttig verktøy mht metodekapitlet. Det blir nesten som om du skriver metodekapitlet ditt i fremtidsform, så omskriving senere blir mye lettere (Booth, Sutton og Papaioannou, 2016, s. 99).
 • Å sikre deg eneretten til temaet, særlig viktig dersom protokollen blir publisert og du skal skrive en Cochrane review (Booth, Sutton og Papaioannou, 2016, s. 99).

(NB. Cochrane opererer med en egen mal for protokoller.)

Se et eksempel på en protokoll her: 

Biggs, J. (2007) Systematic Review Protocol Example: Smoking Cessation Interventions and Strategies for Hospitalised Patients, i Pearson, A., et al. (red.) Evidence-based clinical practice in nursing and health care: assimilating research, experience and expertise. Oxford: Blackwell, s. Appendix 1.

Komponenter i en protokoll er:

 • Bakgrunnskapittel
 • Forskningsspørsmål/ problemstilling
 • Søkestrategi (inkludert søkeord og ressurser som skal benyttes)
 • Utvalgskriterier for studiene
 • Prosedyre for kvalitetssjekk med sjekklister
 • Strategi for uthenting av data
 • Sammendrag av data (plan)
 • Tidsramme for prosjektet

(Booth, Sutton og Papaioannou, 2016, s. 99)

Litteratur:

Booth, A., Sutton, A. og Papaioannou, D. (2016) Systematic approaches to a successful literature review. 2nd ed. utg. Los Angeles, Calif: Sage.

Del 3HjemDel 5