Supplerende søk og håndsøk

Etter at du har gjort det systematiske søket er det ofte naturlig å gjøre supplerende søk for å få bildet mest mulig komplett. Det kan være naturlig å gjøre søk i f.eks. Google Scholar for å få med såkalt «grå litteratur» og det er også naturlig å ta med søk i for eksempel Scopus eller Web of Science (WoS). Slike supplerende søk er ofte gjort ut fra et forenklet søk. Scopus, WoS og Google Scholar bruker ikke emneordssystemer slik som de medisinske databasene gjør. Dermed må vi ofte forenkle søket litt.


Eksempel:

(nurses OR «nurse practitioner» OR «nursing staff» OR «nursing staff hospital») AND («intensive care» OR «critical care» OR «intensive care units» OR «emergency service» OR «emergency service hospital» OR «emergency rooms» OR «critical care nursing») AND («psychosocial support systems» OR «psychosocial support» OR «work* environment» OR «organization* culture» OR «workplace psycholocy» OR «social support») AND (burnout OR «professional burnout» OR «psychological burnout»)


Det er flere ting jeg har gjort her. For det første har jeg samlet alle kolonnene i hver sin parentes. Det er OR i mellom ordene inne i parentesen. Det er AND i mellom hver parentes slik at jeg kombinerer alle «kolonnene» (se konseptkart).

Jeg har også endret noen av søkeordene, ved f.eks. å bruke en asterisk (*) etter noen av ordene, så utvides ordet for å fange opp stavevarianter eller entall/ flertallsvariasjoner. Jeg er litt forsiktig med å bruke slike tegn (som kalles trunkeringstegn) ettersom de ikke tolkes helt likt eller like godt alle steder. I eksemplet over skrev jeg «work* environment» og fikk dekket opp «work environment» og «working environment». I PubMed og Cinahl måtte jeg bruke begge ettersom MeSH-systemet foretrekker «working environment» og Cinahl foretrekker «work environment». Her kunne jeg bruke asterisk og dekke dem begge i en gang.

Håndsøk

I tillegg til databasesøk og enklere supplerende søk er det vanlig å bruke håndsøk. Håndsøk er søk som du gjør for eksempel i spesielt aktuelle tidsskrifter. Dersom du vet at det er noen få tidsskrifter som er spesielt aktuelle for temaet ditt, så kan du søke spesielt i disse enkelttidsskriftene. Noen ganger kan du gå til tidsskriftets nettside og foreta noen veldig enkle nøkkelordsøk for å sjekke at artiklene er kommet med i det ordinære databasesøket. Andre ganger kan du kanskje gå igjennom innholdsfortegnelsen i tidsskriftet i en viss tidsperiode for å se om det som er aktuelt er kommet med i søk.

Håndsøkets rolle er å fange opp artikler som av en eller annen grunn ikke er kommet med i databasesøket og for å være sikrere på at du har fått med essensielle titler. Det kan også være at artikler på norsk er lettere å finne ved håndsøk ettersom ikke alle norske tidsskrifter er så godt indeksert i databaser.

Del 11HjemDel 13